pic

Aktuális projektek

„FoglalkoztaTárs – Társ a foglalkoztatásban” kiemelt projekt a foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatására

A TÁMOP 1.4.7-12/1-2012-0001 „FoglalkoztaTárs – Társ a foglalkoztatásban” kiemelt projekt  megvalósítási időszaka 2012. július 1- 2015. június 30. A projekt megvalósítására rendelkezésre álló forrás 700 millió Ft.

A kiemelt projekt célja, hogy a nemzeti és európai uniós foglalkoztatási stratégiákban kiemelt helyen szereplő nonprofit szektor fejlesztése, a foglalkoztatási potenciál és a munkaerő foglalkoztathatóságát növelő szolgáltatási funkciója javuljon.  Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA)  fent bemutatott hasonló törekvései és megvalósult programjai mind azt igazolták, hogy a foglalkoztatási projekteket megvalósító, kiemelten a foglalkoztatási célú non-profitszervezetek fokozott szakmai támogatása és megerősítése, valamint a helyi foglalkoztatási együttműködést, innovatív kezdeményezéseket és/vagy komplex (pl. tranzit jellegű) tevékenységeket megvalósító programok segítése a foglalkoztatási mutatókban is képes eredményeket hozni. Rendszerszinten azonban ezek az eredmények tovább javíthatóak, ha a szakmai támogatást értékelő-elemző tevékenység és visszacsatolás is kíséri.

A foglalkoztatás-fejlesztési programok eredményességének növelése érdekében a kiemelt projekt:

 • a projektmegvalósító szervezetek szakmai támogatását,
 • hálózatosodás elősegítését,
 • tapasztalatok átadását,
 • bevált modellek elterjesztését, rendszerszerű alkalmazását, intézményesítését vállalta.

A „FoglalkoztaTárs – Társ a foglalkoztatásban” projekt közvetlen célcsoportja:

 • az innovatív kísérleti foglalkoztatási programokat megvalósító szervezetek,
 • a tranzitfoglalkoztatási programokat megvalósító szervezetek,
 • a foglalkoztatási megállapodás keretében együttműködő partnerségek tagszervezetei.

A kiemelt projekt közvetett célcsoportja:  

 • a foglalkoztatási programok szakmai, intézményi környezete,
 • a környezetben működő elsődleges és másodlagos munkaerő-piaci szereplők, vállalkozások, munkaadók,
 • a támogatott projektgazdákhoz hasonló célok mentén dolgozó nonprofit szervezetek,
 • a foglalkoztatáspolitika formálásának fontosabb szereplői.

A projekt szakmai céljait kísérő és annak megvalósulását segítő szolgáltatási tevékenységeink közül a projektgenerálás során a potenciális pályázói kör felkeresése, körvonalazott projektjeik és szakmai tevékenységük megtervezése, együttműködő partnereik felkutatása és támogatása volt a cél.

A projektek megvalósítása során regionális munkatársaink segítségével projektmentorálást végzünk, egyedi vagy csoportos szervezésben folyamatos szakmai tanácsadási tevékenységet folytatunk, igény esetén szakterületi tanácsadókat biztosítunk a folyamatos ügyfélszolgálat mellett.

A kiemelt projekt tevékenységével kapcsolatos igények pontosítására, szolgáltatási kínálat meghatározására, a projektgazdák által igényelt szolgáltatási kosár tartalmának pontosítására szükségletfelmérést végzünk. A szükségletfelmérés eredményének függvényében kívánjuk a célcsoporti tudásbővítések tartalmát, módszerét meghatározni, és a programokat összeállítani.

A hálózatépítést szolgálja, és a hálózati együttműködést generálja, valamint a tapasztalatátadás,  disszemináció színtere a különböző szakmai rendezvények sorozata: a „Nyitó - Open Space” konferencia – 2013. június 25-27., az összesen 3 alkalommal megrendezésre kerülő 1-1 napos Tematikus konferenciák, valamint az összesen 24 alkalommal megtartott illetve megtartani tervezett regionális szakmai műhelyek.

A kiemelt projekt feladata a fejlesztések eredményeinek visszacsatolása, a programok nyomon követése és folyamatos értékelése folyamatba épített értékelés eszközével, valamint egy fejlesztő munkát követően szakpolitikai ajánlások, javaslatok megfogalmazása. Az ajánlások és javaslatok a következő tervezési és projektvégrehajtási időszakra ad iránymutatást a hatékonyabb megvalósítás érdekében, a bevált modellek elterjesztése, rendszerszerű alkalmazása, intézményesítése révén.

A kiemelt projekt keretében tervezzük egy módszerkatalógus összeállítását, amely a fejlesztések eredményeinek széles körben, akadálymentesen elérhetővé tételével a felhasznált támogatások hasznosulását és a fejlesztések disszeminációját célozza meg.

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. alábbi két kiemelt projektje keretében tervez létrehozni  egy „Tudástár”-at:

 • a 2012. július 1-jén indult TÁMOP-1.4.7-12/1-2012-0001 azonosítószámú „FoglalkoztaTárs – Társ a foglalkoztatásban” kiemelt projekt a foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatására,
 • a 2013. január 1-jén indult  TÁMOP-2.4.3.E-13/1-2013-0001 azonosítószámú Kooperáció+ a „Szociális gazdaság és a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásfejlesztését célzó programok megvalósításával összefüggő szakmai fejlesztések támogatására.

A „Tudástár” egy komplex szakmai adatbázis és az azt üzemeltető alkalmazás, mely alkalmas mindazon információk és gyakorlati tapasztalatok összefoglalására és rendszerezésére amelyeket a Társaság, illetve jogelődje szakmai tevékenysége során az elmúlt években felhalmozott, és amelyek hasznosak lehetnek – többek között – további foglalkoztatási programok megvalósításához.

Interaktív formában az interneten keresztül hozzáférhető alkalmazás és adatbázis információt ad hazai és uniós forrásból finanszírozott munkaerő-piaci programokról, és a programok keretében létrejött eredményekről, termékekről (kiadvány, módszertan, modell, szakmai ajánlás, szakmai elemzés/értékelés stb.).

A „Tudástárat” az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. folyamatosan tervezi fejleszteni és honlapján keresztül igyekszik a szakmai közvélemény számára hozzáférhetővé tenni, népszerűsíteni.

A kiemelt projekt honlapja a www.foglalkoztatars.hu oldalon érhető el.

 

"Perspectives" - Leonardo projekt

A Perspectives nemzetközi projekt keretében ún. Kompetencia Központ létrehozását tervezzük, minden partnerországban. A Központban lehetőség nyílik fiatalok személyes fejlődésének támogatására, egyéni és társadalmi készségeik fejlesztésére. 

A Központ nagy jelentőséget tulajdonít az informális úton, pl. családban, szabadidős tevékenységek, vagy a napi munkavégzés során elsajátítható kompetenciáknak.

A Kompetencia Központ a személyes kapcsolatok kialakítása mellett lehetőséget teremt a tanulóknak arra, hogy élettapasztalataikat is megosszák egymással.

A Központ tevékenységének célja továbbá, hogy erősítse a 15 és 25 év közötti hátrányos helyzetű (érettségi bizonyítvány nélküli, elhelyezkedni nem tudó, lemorzsolódó) fiatalok önsegítő képességét, a bennük rejlő lehetőségek felismerését, amely elengedhetetlenül fontos a második esély típusú oktatás sikeréhez, illetve a munkaerő-piaci boldoguláshoz.

A projekt honlapja elérhető a http://www.competencecentre.eu/ honlapcímen. 

A projektről információt a polak.andrea@ofa.hu email címen kérhető.

Tájékoztató

Projekt tevékenységek