pic

Közérdekű adatok

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. közfeladatot ellátó szervként az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) meghatározott kötelezettségének eleget téve teszi közzé az alábbi adatokat:

1. Szervezeti, személyzeti adatok

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 • alapító okirat
 • alapítói határozatok
 • SZMSZ
 • FB ügyrendje
 • FB határozatok
 • TT ügyrendje
 • Támogatási szerződés az NGM-mel
 • adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
 • adatbázisok, ill. nyilvántartások
 • nyilvános kiadmányok
 • pályázatok, azok eredményei és indokolásuk
 • alapvető jogszabályok:
  • 1362/2011. (XI.8.) Korm. határozat az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról
  • 12.PK.69.200/1998/48. számú végzés
  • 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
  • 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
  • 212/2010. (VII.1.) Korm. rend. az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
  • 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
  • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
  • 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
  • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
  • 323/2011. (XII.28.) Korm. rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről

3. Gazdálkodási adatok

Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. közfeladatot ellátó szervként a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben meghatározott kötelezettségének eleget téve teszi közzé az alábbi adatokat:

2. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók

a) nevét,
b) tisztségét vagy munkakörét,
c) munkaviszonyban álló személy esetében
ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,
cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,
cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,
d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén
da) a megbízási díjat,
db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,
dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.

2. § (2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján a másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók esetében az (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott adatokat teszi közzé.

2. § (3) bek.: 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, a pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés értékének, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó adatoknak, valamint az említett adatok változásainak közzétehetővé tételéről.

Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. közfeladatot ellátó szervként a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben meghatározott kötelezettségének eleget téve teszi közzé az alábbi adatokat:

 • közbeszerzési terv
 • ajánlattételi felhívás
 • közbeszerzési eljárással kapcsolatos szerződések
 • tájékoztatás az eljárás eredményéről, a szerződések teljesítésérőlű
 • előzetes vitarendezési kérelem