pic

Aktuális projektek

„FoglalkoztaTárs – Társ a foglalkoztatásban” kiemelt projekt a foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatására

A TÁMOP 1.4.7-12/1-2012-0001 „FoglalkoztaTárs – Társ a foglalkoztatásban” kiemelt projekt  megvalósítási időszaka 2012. július 1- 2015. június 30. A projekt megvalósítására rendelkezésre álló forrás 700 millió Ft.

A kiemelt projekt célja, hogy a nemzeti és európai uniós foglalkoztatási stratégiákban kiemelt helyen szereplő nonprofit szektor fejlesztése, a foglalkoztatási potenciál és a munkaerő foglalkoztathatóságát növelő szolgáltatási funkciója javuljon.  Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA)  fent bemutatott hasonló törekvései és megvalósult programjai mind azt igazolták, hogy a foglalkoztatási projekteket megvalósító, kiemelten a foglalkoztatási célú non-profitszervezetek fokozott szakmai támogatása és megerősítése, valamint a helyi foglalkoztatási együttműködést, innovatív kezdeményezéseket és/vagy komplex (pl. tranzit jellegű) tevékenységeket megvalósító programok segítése a foglalkoztatási mutatókban is képes eredményeket hozni. Rendszerszinten azonban ezek az eredmények tovább javíthatóak, ha a szakmai támogatást értékelő-elemző tevékenység és visszacsatolás is kíséri.

A foglalkoztatás-fejlesztési programok eredményességének növelése érdekében a kiemelt projekt:

 • a projektmegvalósító szervezetek szakmai támogatását,
 • hálózatosodás elősegítését,
 • tapasztalatok átadását,
 • bevált modellek elterjesztését, rendszerszerű alkalmazását, intézményesítését vállalta.

A „FoglalkoztaTárs – Társ a foglalkoztatásban” projekt közvetlen célcsoportja:

 • az innovatív kísérleti foglalkoztatási programokat megvalósító szervezetek,
 • a tranzitfoglalkoztatási programokat megvalósító szervezetek,
 • a foglalkoztatási megállapodás keretében együttműködő partnerségek tagszervezetei.

A kiemelt projekt közvetett célcsoportja:  

 • a foglalkoztatási programok szakmai, intézményi környezete,
 • a környezetben működő elsődleges és másodlagos munkaerő-piaci szereplők, vállalkozások, munkaadók,
 • a támogatott projektgazdákhoz hasonló célok mentén dolgozó nonprofit szervezetek,
 • a foglalkoztatáspolitika formálásának fontosabb szereplői.

A projekt szakmai céljait kísérő és annak megvalósulását segítő szolgáltatási tevékenységeink közül a projektgenerálás során a potenciális pályázói kör felkeresése, körvonalazott projektjeik és szakmai tevékenységük megtervezése, együttműködő partnereik felkutatása és támogatása volt a cél.

A projektek megvalósítása során regionális munkatársaink segítségével projektmentorálást végzünk, egyedi vagy csoportos szervezésben folyamatos szakmai tanácsadási tevékenységet folytatunk, igény esetén szakterületi tanácsadókat biztosítunk a folyamatos ügyfélszolgálat mellett.

A kiemelt projekt tevékenységével kapcsolatos igények pontosítására, szolgáltatási kínálat meghatározására, a projektgazdák által igényelt szolgáltatási kosár tartalmának pontosítására szükségletfelmérést végzünk. A szükségletfelmérés eredményének függvényében kívánjuk a célcsoporti tudásbővítések tartalmát, módszerét meghatározni, és a programokat összeállítani.

A hálózatépítést szolgálja, és a hálózati együttműködést generálja, valamint a tapasztalatátadás,  disszemináció színtere a különböző szakmai rendezvények sorozata: a „Nyitó - Open Space” konferencia – 2013. június 25-27., az összesen 3 alkalommal megrendezésre kerülő 1-1 napos Tematikus konferenciák, valamint az összesen 24 alkalommal megtartott illetve megtartani tervezett regionális szakmai műhelyek.

A kiemelt projekt feladata a fejlesztések eredményeinek visszacsatolása, a programok nyomon követése és folyamatos értékelése folyamatba épített értékelés eszközével, valamint egy fejlesztő munkát követően szakpolitikai ajánlások, javaslatok megfogalmazása. Az ajánlások és javaslatok a következő tervezési és projektvégrehajtási időszakra ad iránymutatást a hatékonyabb megvalósítás érdekében, a bevált modellek elterjesztése, rendszerszerű alkalmazása, intézményesítése révén.

A kiemelt projekt keretében tervezzük egy módszerkatalógus összeállítását, amely a fejlesztések eredményeinek széles körben, akadálymentesen elérhetővé tételével a felhasznált támogatások hasznosulását és a fejlesztések disszeminációját célozza meg.

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. alábbi két kiemelt projektje keretében tervez létrehozni  egy „Tudástár”-at:

 • a 2012. július 1-jén indult TÁMOP-1.4.7-12/1-2012-0001 azonosítószámú „FoglalkoztaTárs – Társ a foglalkoztatásban” kiemelt projekt a foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatására,
 • a 2013. január 1-jén indult  TÁMOP-2.4.3.E-13/1-2013-0001 azonosítószámú Kooperáció+ a „Szociális gazdaság és a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásfejlesztését célzó programok megvalósításával összefüggő szakmai fejlesztések támogatására.

A „Tudástár” egy komplex szakmai adatbázis és az azt üzemeltető alkalmazás, mely alkalmas mindazon információk és gyakorlati tapasztalatok összefoglalására és rendszerezésére amelyeket a Társaság, illetve jogelődje szakmai tevékenysége során az elmúlt években felhalmozott, és amelyek hasznosak lehetnek – többek között – további foglalkoztatási programok megvalósításához.

Interaktív formában az interneten keresztül hozzáférhető alkalmazás és adatbázis információt ad hazai és uniós forrásból finanszírozott munkaerő-piaci programokról, és a programok keretében létrejött eredményekről, termékekről (kiadvány, módszertan, modell, szakmai ajánlás, szakmai elemzés/értékelés stb.).

A „Tudástárat” az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. folyamatosan tervezi fejleszteni és honlapján keresztül igyekszik a szakmai közvélemény számára hozzáférhetővé tenni, népszerűsíteni.

A kiemelt projekt honlapja a www.foglalkoztatars.hu oldalon érhető el.

 

"Perspectives" - Leonardo projekt

A Perspectives nemzetközi projekt keretében ún. Kompetencia Központ létrehozását tervezzük, minden partnerországban. A Központban lehetőség nyílik fiatalok személyes fejlődésének támogatására, egyéni és társadalmi készségeik fejlesztésére. 

A Központ nagy jelentőséget tulajdonít az informális úton, pl. családban, szabadidős tevékenységek, vagy a napi munkavégzés során elsajátítható kompetenciáknak.

A Kompetencia Központ a személyes kapcsolatok kialakítása mellett lehetőséget teremt a tanulóknak arra, hogy élettapasztalataikat is megosszák egymással.

A Központ tevékenységének célja továbbá, hogy erősítse a 15 és 25 év közötti hátrányos helyzetű (érettségi bizonyítvány nélküli, elhelyezkedni nem tudó, lemorzsolódó) fiatalok önsegítő képességét, a bennük rejlő lehetőségek felismerését, amely elengedhetetlenül fontos a második esély típusú oktatás sikeréhez, illetve a munkaerő-piaci boldoguláshoz.

 

A projektről információt a polak.andrea@ofa.hu email címen kérhető.

Tájékoztató

Projekt tevékenységekű

 


A TÁMOP-2.4.3.E KoopeRáció+ kiemelt projekt bemutatkozás

Az OFA regionális szakmai támogató hálózata (OFA Hálózat) az elmúlt évek alatt pro-aktívan tevékenykedett a célcsoport körében és ez nemcsak helyi, regionális ismertséget, hanem elismertséget is hozott számára. A közös munka, együttműködés és a támogatás hatására létrejött a bizalom, elfogadás a hálózat és a hálózat munkatársaival szemben. Elmondható, hogy a fejlesztési intézményrendszerbe a regionális irodák hiteles szereplőként ágyazódtak be. Az ország mindegyik régiójában elérhetőek, ez által biztosítva az országos lefedettséget. 
A hosszú évek alatt felhalmozódott szakmai tapasztalat, terepmunka megalapozta és létrehozta azt a speciális tudást, ami a szociális szövetkezetek szakmai támogatásához szükséges.
 
Az Európai Unióban a szociális szövetkezetek 100-150 éves múltra tekintenek vissza, míg Magyarországon elsősorban az OFA támogatásának eredményeként 4-5 éve működnek ezek a szervezetek. Ahhoz, hogy ez a szervezeti forma hazai társadalmi-gazdasági viszonyok között elterjedjen és eredményesen működjön, szükséges megismerni és adaptálni olyan külföldi működő rendszereket, amelyek lényegesen lerövidítik azt az utat, ami a hazai elterjesztést a hosszú távú fenntarthatóság szempontjából segíti.
A hatályos magyar jogban a szövetkezetek létjogosultsága alkotmányos szinten elismert és rögzített- a Magyar Köztársaság Alkotmánya rögzíti, hogy „az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, elismeri a szövetkezetek önállóságát”.
Az új 2014-2020-as fejlesztési időszak közeledtével fokozatosan erősítjük szakmai háttérszolgáltatásainkat, a tapasztalatok összegyűjtésével részt veszünk a társadalmi vállalkozások, ezen belül is szociális szövetkezetek támogatását és fejlesztését célzó programok kidolgozásában, folyamatos szakmai segítséget nyújtunk a jelenlegi pályázóknak.
 
A szociális szövetkezetek támogatása mellett, az OFA jogutódja, az OFA nKft. jelenleg a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó non-profit civil szervezetek kapacitásfejlesztése témakörben is aktív tevékenységet folytat. Ezen tevékenység keretei között az érintett szervezetek számára szakmai, módszertani segítséget és támogatást nyújt az OFA nKft. A korábban kifejlesztett munkaerő-piaci szolgáltatások sztenderdjeinek bevezetését és az ehhez szükséges szervezeti átalakítást, többek közt minőség és szervezet-fejlesztési információk átadásával, valamint egy web alapú önértékelési eszköz alkalmazásával segíti. Az információ átadást és a szakmai rendezvények szervezetését a regionális szakmai hálózat végzi. A sikeres folyamat végén az OFA nKft. referenciával ismeri el a szervezetek fejlesztéseinek eredményeit. 
A TÁMOP-2.4.3.E konstrukció célja az Új Széchenyi Terv keretében az alkalmazkodóképesség növelésének elősegítése, a szociális gazdaság valamint a munkaerő-piaciszolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásfejlesztését célzó programok eredményességének növelése, a projektmegvalósító szervezetek szakmai támogatása, a hálózatosodás elősegítése, a bevált modellek elterjesztése, rendszerszerű alkalmazása, intézményesítése, valamint a tapasztalatok átadása révén.
 
A kiemelt projekt átfogó célja 
 • egyrészt a szociális gazdaság fejlesztése – ezen belül is kiemelten a szociális szövetkezetek alapítását és fejlesztését célzó programok eredményességének növelése, a hálózatosodás elősegítése, szakmai támogatása tapasztalatok átadása révén
 • másrészt a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése, bevált modellek elterjesztése, rendszerszintű alkalmazásának szakmai támogatása, szervezetfejlesztési és minőségirányítási eszköztárának bővítése. 
A kiemelt projekt közvetlen célcsoportjai.
 • a szociális gazdaság fejlesztése területén pályázó és támogatott szociális szövetkezetek, a szociális szövetkezetek alapítása iránt érdeklődő természetes személyek, önkormányzatok
 • a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásfejlesztése területén támogatásra pályázó és támogatott szervezetek. 
A kiemelt projektben tervezett tevékenységek
 
A kiemelt projektben tervezett tevékenységek egyes elemei mind a két célcsoport esetében azonosak és a szakmai tartalmuk vagy azonos, vagy eltérő, az elemek egy másik része kimondottan vagy a szociális szövetkezetek, vagy a munkaerő-piaci szolgáltatást vállaló szervezetek fejlesztésével függ össze. A szakmai segítségnyújtás rendszere a pályázók és projektgazdák igényei alapján alakult ki.
 
Szakmai tevékenységek:
 • projektgenerálás szakmai feladatai: segítségnyújtás a projektek szakmai tartalmának kidolgozásához, kiemelten a regionális munkatársak bevonásával. Célja a regionális hálózati irodák adatbázisán és kapcsolatrendszerén keresztül a potenciális pályázói kör elérése és tájékoztatása
 • szakmai tanácsadás: folyamatos szolgáltatás a szakmai és menedzsment kapacitások fejlesztése, megerősítése, a kockázatok csökkentése érdekében kiterjed a projektek gyakorlati megvalósításának szakmai segítésére, folyamatba épített értékelés és visszacsatolás biztosítására.Jogi, pénzügyi. üzleti terv térítésmentes szakértői szolgáltatás a szociális szövetkezet alprojekt keretében
 • szakmai rendezvények szervezése: A projektek generálását, majd az eredményes szakmai megvalósítását, a tapasztalatok terjesztését és a hálózatosodást segítik elő a szakmai, támogató rendezvények.  A tárgyidőszakban megrendezésre került regionális nyitórendezvények, a célcsoport igényeire fókuszáló regionális szakmai műhelymunkák megvalósulását táblázatban mutatjuk be. A szakmai rendezvények célja a tapasztalatátadás mellett a KoopeRáció égisze alatt létrejött szövetkezeti hálózatok fejlesztése, a már kiépült partnerségek megerősítésének, kiterjesztésének és működtetésének ösztönzése.
 • folyamatba épített értékelés koncepciójának kialakítása, az első adatfelvételi kör adatgyűjtő felületének megtervezése. Az értékelés két pillére a Regionális irodák és a külső szolgáltatás, a Call Center tevékenysége
 • elérhető és folyamatosan friss tartalommal bővül a www.szocialisgazdasag.hu honlap
Szociális Szövetkezet alprojekt specifikus tevékenységek
 • Hálózatfejlesztés- tematikus valamint területi hálózatok kialakításának, fejlesztésének ösztönzése
 • Szociális szövetkezetek mint társadalmi vállalkozások mentorálási pilot programja
 • Szakértői munkacsoport működtetése
 • Hozzáadott Helyi Érték Díj kidolgozása 
 • Szociális szövetkezetei adatbázis létrehozása az OFA tudástár részeként valamint szociális szövetkezetek termék és szolgáltatástérképének kialakítása
Munkaerő-piaci szolgáltatásokat alprojekt specifikus tevékenységek
 
A nyújtó civil szervezetek kapacitásfejlesztésére irányuló pályázati útmutató értelmében a minőségirányítási rendszer munkaerő-piaci szolgáltatásnak megfelelő bevezetéséhez az Országos Foglalkoztatási Közhasznú nKft. referenciát ad ki. A referencia tartalmára, formájára, feltételeire az útmutató nem tartalmaz további információt, azt az OFA nKft. hatáskörébe utalja. 
A referencia kiadásának célja a minőségi tanúsítvány megszerzését követően visszajelzést adni arról, hogy a munkaerő-piaci szolgáltató szervezet és a szervezet szolgáltatása(i) mennyiben felel(nek) meg a TÁMOP-2.6.1. kiemelt projekt keretében kidolgozott szolgáltatás-sztenderdeknek és akkreditációs rendszernek. A referencia az adott időpontban meglévő helyzetet, a szervezet és a szolgáltatás pillanatnyi megfelelőségét rögzíti, és javaslatot fogalmazhat meg a továbbfejlesztés irányaira, tartalmára vonatkozóan. A referencia kiadás szakértői köre közbeszerzési eljárás keretében kerültek kiválasztásra
 
A TÁMOP-2.6.1-es kiemelt projekt során kidolgozott munkaerő-piaci sztenderdek és követelménymátrix áttanulmányozása során a rendelkezésünkre álló szakértők segítéségével megállapítottuk, hogy a sztenderdek a 2010. évi jogszabályi környezetnek és hivatali struktúrának felelnek meg. A jogszabályok változása több sztenderdet is érint (pl. a munkaközvetítést, közfoglalkoztatás, rehabilitációs szolgáltatás), továbbá egyes szolgáltatással kapcsolatos feladatok átkerültek más minisztériumok hatáskörébe (rehabilitációs foglalkoztatás – EMMI, közfoglalkoztatás – BM). A sztenderdek jogszabályi megfeleltetésére irányuló szakmai szakértői munka befejeződött. A referencia kiadása szakértőit közbeszerzési eljárás keretében kerültek kiválasztásra.
 

Elérhetőségeinket keresse a www.szocialisgazdasag.hu honlapon!